Warunki korzystania ze strony internetowej

Ostatnia modyfikacja: 25 października 2023  
Akceptacja warunków użytkowania  
Niniejsze warunki użytkowania są zawierane pomiędzy Tobą a sklepem internetowym "movelle.store", działającym pod następującym adresem internetowym www.movelle.store ("Sklep", "my" lub "nas"). Poniższe warunki, wraz z wszelkimi dokumentami wyraźnie włączonymi przez odniesienie (łącznie "Warunki użytkowania"), regulują Twój dostęp i korzystanie ze strony www.tme.com, w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych na stronie www.tme.com lub za jej pośrednictwem ("Witryna"), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.  
Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy uważnie przeczytać Warunki korzystania. Korzystając z Witryny, akceptujesz i zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.  
Niniejsza Witryna jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z tej Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę ze Sklepem i spełniasz wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymogów, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.  
Zmiany Warunków użytkowania  
Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki korzystania według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Jednakże wszelkie zmiany w postanowieniach dotyczących rozstrzygania sporów określonych w punkcie Prawo właściwe i jurysdykcja nie będą miały zastosowania do sporów, o których strony zostały faktycznie powiadomione przed datą opublikowania zmiany w Witrynie.  
Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków korzystania oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Użytkownik powinien sprawdzać tę stronę za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do Witryny, aby mieć świadomość wszelkich zmian, ponieważ są one dla niego wiążące. 
Dostęp do Witryny i bezpieczeństwo konta  
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Witryny oraz wszelkich usług lub materiałów, które udostępniamy w Witrynie, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub jakakolwiek część Witryny będzie niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczać dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny użytkownikom, w tym zarejestrowanym użytkownikom.  
Jesteś odpowiedzialny za: 
- Dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny.  
- Zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków użytkowania i przestrzegają ich.  
Aby uzyskać dostęp do Witryny lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Witryny jest, aby wszystkie informacje podane przez użytkownika w Witrynie były prawidłowe, aktualne i kompletne. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które podajesz, aby zarejestrować się w tej Witrynie lub w inny sposób, w tym między innymi poprzez korzystanie z jakichkolwiek interaktywnych funkcji w Witrynie, podlegają naszej Polityce prywatności (https://movelle.store/en-us/pages/privacy-policy) i wyrażasz zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.  
Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub jakiekolwiek inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać żadnej innej osobie ani podmiotowi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jego konto jest jego osobistą własnością i zgadza się nie zapewniać żadnej innej osobie dostępu do tej Witryny lub jej części przy użyciu swojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie lub użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik zobowiązuje się również do zamknięcia swojego konta po zakończeniu każdej sesji. Powinieneś zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do swojego konta z publicznego lub współdzielonego komputera, aby inne osoby nie były w stanie wyświetlić lub zapisać Twojego hasła lub innych danych osobowych.  
Mamy prawo do wyłączenia dowolnej nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, wybranego przez użytkownika lub dostarczonego przez nas, w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym jeśli naszym zdaniem naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania.  
Prawa własności intelektualnej  
Witryna i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i układ) są własnością Sklepu, jego licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.  
Niniejsze Warunki Korzystania zezwalają użytkownikowi na korzystanie z Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie możesz powielać, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać żadnych materiałów z naszej Witryny, z wyjątkiem następujących przypadków:  
- Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM w związku z dostępem i przeglądaniem tych materiałów.  
- Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez Twoją przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania.  
- Możesz wydrukować jedną kopię rozsądnej liczby stron Witryny do własnego, niekomercyjnego użytku, a nie do dalszego powielania, publikacji lub dystrybucji.  
 - Jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje stacjonarne, mobilne lub inne, możesz pobrać jedną kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zgadzasz się na przestrzeganie naszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego dla takich aplikacji.  
Użytkownikowi nie wolno:
- Modyfikować kopii jakichkolwiek materiałów z tej witryny.  
- Wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio bądź jakichkolwiek grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.  
- Usuwać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej witryny. 
Zabrania się uzyskiwania dostępu lub korzystania w celach komercyjnych z jakiejkolwiek części Witryny lub jakichkolwiek usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny.  
Jeśli wydrukujesz, skopiujesz, zmodyfikujesz, pobierzesz lub w inny sposób wykorzystasz lub zapewnisz innej osobie dostęp do jakiejkolwiek części Witryny z naruszeniem Warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś. Żadne prawa, tytuły ani udziały w Witrynie lub jakichkolwiek treściach w Witrynie nie są przenoszone na Ciebie, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Sklep. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne przepisy prawa.  
Znaki towarowe  
Nazwa Sklepu, terminy "movelle" i "movelle.com", logo Sklepu oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi Sklepu lub jego podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie możesz używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany w tej Witrynie są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.  
Zabronione zastosowania  
Możesz korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny:  
- W jakikolwiek sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe prawo lub przepisy (w tym, bez ograniczeń, wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z USA lub innych krajów). 
- W celu wykorzystywania, krzywdzenia lub prób wykorzystywania lub krzywdzenia małoletnich w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści, proszenie o podanie danych osobowych lub w inny sposób.  
- Wysyłanie, świadome otrzymywanie, przesyłanie, pobieranie, używanie lub ponowne używanie jakichkolwiek materiałów, które nie są zgodne ze Standardami dotyczącymi treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania. 
- Przesyłanie lub zlecanie przesyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym "wiadomości-śmieci", "łańcuszków", "spamu" lub innych podobnych materiałów.  
- Podszywanie się lub próba podszywania się pod Sklep, pracownika Sklepu, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym między innymi poprzez używanie adresów e-mail powiązanych z którymkolwiek z powyższych).  
- Angażowania się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają komukolwiek korzystanie z Witryny lub które, zgodnie z naszymi ustaleniami, mogą zaszkodzić Sklepowi lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność.  
Ponadto zgadzasz się nie: 
- Korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek inną stronę, w tym jej zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny.  
- Używać robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na Stronie Internetowej.  
- Korzystać z jakiegokolwiek ręcznego procesu w celu monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Witrynie lub w jakimkolwiek innym celu, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.  
- Używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Witryny.  
- Wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.  
- Podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu, ingerowania, uszkadzania lub zakłócania działania jakichkolwiek części Witryny, serwera, na którym przechowywana jest Witryna, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Witryną.  
- Atakować Witryny poprzez atak typu "odmowa usługi" lub rozproszony atak typu "odmowa usługi".  
- W inny sposób próbować zakłócać prawidłowe działanie Witryny. 
Wkład użytkownika  
Witryna może zawierać fora dyskusyjne, pokoje rozmów, osobiste strony internetowe lub profile, fora, tablice ogłoszeń i inne interaktywne funkcje (zwane łącznie "Usługami interaktywnymi"), które umożliwiają użytkownikom publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom lub innym osobom (zwane dalej "publikowaniem") treści lub materiałów (zwanych łącznie "Wkładem użytkownika") w Witrynie lub za jej pośrednictwem.  
Wszystkie Materiały Użytkownika muszą być zgodne ze Standardami Treści określonymi w niniejszych Warunkach Użytkowania.  
Wszelkie Wkłady Użytkownika, które opublikujesz na stronie, będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Udostępniając jakiekolwiek Materiały Użytkownika w Witrynie, udzielasz nam i naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom oraz każdemu z ich i naszych odpowiednich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy prawa do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i w inny sposób ujawniania stronom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu.  
Oświadczasz i gwarantujesz, że:
- jesteś właścicielem lub kontrolujesz wszystkie prawa do Wkładów Użytkownika i masz prawo do udzielenia licencji udzielonej powyżej nam i naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom oraz każdemu z ich i naszych odpowiednich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy.  
- Wszystkie Wkłady użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.  
Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie Materiały Użytkownika, które przesyłasz lub wnosisz, i to Ty, a nie Sklep, ponosisz pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich zgodność z prawem, wiarygodność, dokładność i stosowność.  
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Postów Użytkownika opublikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny.  
Monitorowanie i egzekwowanie; Wypowiedzenie  
Mamy prawo do:
- Usunięcia lub odmowy zamieszczenia dowolnego Wkładu Użytkownika z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, według naszego wyłącznego uznania.  
 - Podejmowania wszelkich działań w odniesieniu do dowolnego Wkładu Użytkownika, które uznamy za konieczne lub stosowne według naszego wyłącznego uznania, w tym jeśli uznamy, że taki Wkład Użytkownika narusza Warunki Korzystania, w tym Standardy Treści, narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Witryny lub społeczeństwa lub może spowodować powstanie odpowiedzialności Sklepu.  
- Ujawnić Twoją tożsamość lub inne informacje o Tobie osobom trzecim, które twierdzą, że zamieszczone przez Ciebie materiały naruszają ich prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.  
- Podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi skierowania sprawy do organów ścigania, w przypadku jakiegokolwiek nielegalnego lub nieautoryzowanego korzystania z Witryny.  
- Zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.  
Nie ograniczając powyższego, mamy prawo w pełni współpracować z organami ścigania lub nakazem sądowym żądającym lub nakazującym nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji o każdym, kto publikuje jakiekolwiek materiały w Witrynie lub za jej pośrednictwem. ZRZEKASZ SIĘ I ZWALNIASZ SPÓŁKĘ I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW Z WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH STRON W TRAKCIE LUB W WYNIKU JEJ DOCHODZEŃ ORAZ Z WSZELKICH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W WYNIKU DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ TAKIE STRONY LUB ORGANY ŚCIGANIA.  
Nie zobowiązujemy się jednak do sprawdzania materiałów przed ich opublikowaniem w Witrynie i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia materiałów budzących zastrzeżenia po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez jakiegokolwiek użytkownika lub stronę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w niniejszej sekcji.  
Standardy dotyczące treści  
Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich Postów użytkownika i korzystania z Usług interaktywnych. Materiały Użytkownika muszą być w całości zgodne ze wszystkimi obowiązującymi federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa i regulacjami. Nie ograniczając powyższego, Materiały Użytkownika nie mogą  
- Zawierać jakichkolwiek materiałów, które są zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, napastliwe, brutalne, nienawistne, podburzające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.  
- Promują materiały erotyczne lub pornograficzne, przemoc lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.  
- Naruszać jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby.  
- Naruszać praw (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób lub zawierać jakichkolwiek materiałów, które mogą stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania i naszym {Invalid hyperlink URL}.  
- Mogą wprowadzać w błąd jakąkolwiek osobę.  
- Promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub popierać, promować lub pomagać w jakimkolwiek niezgodnym z prawem działaniu.  
- Wywoływać irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju, lub być w stanie zdenerwować, zawstydzić, zaalarmować lub zirytować jakąkolwiek inną osobę.  
- Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywe przedstawianie swojej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą lub organizacją.  
- Angażować się w działania komercyjne lub sprzedaż, takie jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklama. 
- Sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, lub że są przez nas lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot popierane, jeśli tak nie jest. 
Wkład użytkownika  
Witryna może zawierać fora dyskusyjne, pokoje rozmów, osobiste strony internetowe lub profile, fora, tablice ogłoszeń i inne interaktywne funkcje (łącznie "Usługi interaktywne"), które umożliwiają użytkownikom publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom lub innym osobom (dalej "publikowanie") treści lub materiałów (łącznie "Wkład użytkownika") w Witrynie lub za jej pośrednictwem.  
Wszystkie Materiały Użytkownika muszą być zgodne ze Standardami Treści określonymi w niniejszych Warunkach Użytkowania.  
Wszelkie Wkłady Użytkownika, które opublikujesz na stronie, będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Udostępniając dowolny Wkład Użytkownika w Witrynie, udzielasz nam i naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom oraz każdemu z ich i naszych odpowiednich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy prawa do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i w inny sposób ujawniania stronom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu.  
Oświadczasz i gwarantujesz, że:
jesteś właścicielem lub kontrolujesz wszystkie prawa do Wkładów Użytkownika i masz prawo do udzielenia licencji udzielonej powyżej nam i naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom oraz każdemu z ich i naszych odpowiednich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy.  
Wszystkie Wkłady użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.  
Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie Materiały Użytkownika, które przesyłasz lub wnosisz, i że to Ty, a nie Sklep, ponosisz pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich zgodność z prawem, rzetelność, dokładność i stosowność.  
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Postów Użytkownika publikowanych przez Ciebie lub innych użytkowników Witryny.  
Jeśli uważasz, że jakikolwiek Wkład Użytkownika narusza Twoje prawa autorskie, skontaktuj się z Administratorem pod adresem: hello@movelle.store. Znajdziesz tam instrukcje dotyczące wysyłania zawiadomień o naruszeniu praw autorskich. Zasadą Sklepu jest likwidowanie kont użytkowników wielokrotnie naruszających prawa autorskie.  
Poleganie na publikowanych informacjach  
Informacje prezentowane w Witrynie lub za jej pośrednictwem są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę odwiedzającą Witrynę lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej zawartości.  
Niniejsza Witryna może zawierać treści dostarczane przez osoby trzecie, w tym materiały dostarczane przez innych użytkowników, blogerów i zewnętrznych licencjodawców, syndykatorów, agregatorów i/lub usługi raportowania. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczane przez Sklep, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają opinię Sklepu. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.  
Zmiany w Witrynie  
Możemy od czasu do czasu aktualizować zawartość niniejszej Witryny, ale jej zawartość niekoniecznie musi być kompletna lub aktualna. Wszelkie materiały zamieszczone w Witrynie mogą być nieaktualne w danym momencie, a my nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.  
Informacje o Tobie i Twoich wizytach na stronie internetowej  
Wszystkie informacje gromadzone przez nas na tej Stronie podlegają naszej Polityce Prywatności (https://movelle.store/pl/pages/polityka-prywatnosci). Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z Polityką prywatności.  
Zakupy online i inne warunki  
Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem naszej witryny lub inne transakcje sprzedaży towarów zawierane za pośrednictwem Witryny lub w wyniku wizyt dokonywanych przez użytkownika podlegają naszym Warunkom sprzedaży (https://movelle.store/pl/pages/regulamin), które zostają niniejszym włączone do niniejszych Warunków użytkowania.  
Dodatkowe warunki mogą mieć również zastosowanie do określonych części, usług lub funkcji Witryny. Wszystkie takie dodatkowe warunki zostają niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania.  
Łącza do Witryny i funkcji mediów społecznościowych  
Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie zaszkodzisz naszej reputacji ani jej nie wykorzystasz, ale nie możesz utworzyć linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony.  
Niniejsza Witryna może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają Ci:
- Umieszczanie linków z własnych lub określonych stron internetowych osób trzecich do określonych treści w tej Witrynie.  
- Wysyłanie wiadomości e-mail lub innych wiadomości zawierających określone treści lub łącza do określonych treści w tej Witrynie.  
 - Powodowanie wyświetlania lub wyświetlania ograniczonych fragmentów treści w tej Witrynie w witrynach własnych lub witrynach osób trzecich.  
Możesz korzystać z tych funkcji wyłącznie w zakresie, w jakim są one przez nas dostarczane i wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane. Z zastrzeżeniem powyższego, nie wolno Ci:
- Tworzyć linków z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest Twoją własnością.  
- Powodować, że Witryna lub jej fragmenty są wyświetlane lub wydają się być wyświetlane, na przykład poprzez kadrowanie, głębokie linkowanie lub linkowanie w wierszu, na jakiejkolwiek innej stronie.  
- Umieszczania linków do jakiejkolwiek części Witryny innej niż strona główna.  
- W inny sposób podejmować jakichkolwiek działań w odniesieniu do materiałów na tej stronie internetowej, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków użytkowania.  
Witryna internetowa, z której łączysz się lub na której udostępniasz określone treści, musi pod każdym względem być zgodna ze Standardami dotyczącymi treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.  
Zgadzasz się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania wszelkich nieautoryzowanych ramek lub linków. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.  
Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych i wszelkie łącza w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego uznania. 
Łącza z Witryny  
Jeśli Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Obejmuje to linki zawarte w reklamach, w tym w banerach reklamowych i linkach sponsorowanych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich przez użytkownika. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn stron trzecich powiązanych z niniejszą Witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko i z zastrzeżeniem warunków korzystania z takich witryn.  
Ograniczenia geograficzne  
Udostępniamy niniejszą Witrynę do użytku wyłącznie przez osoby znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że Witryna lub jakakolwiek jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Witryny może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za zgodność z lokalnymi przepisami prawa.  
Wyłączenie gwarancji  
Rozumiesz, że nie możemy i nie gwarantujemy ani nie zapewniamy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić określone wymagania dotyczące ochrony antywirusowej oraz dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia utraconych danych. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU "ODMOWA USŁUGI", WIRUSAMI LUB INNYMI SZKODLIWYMI TECHNOLOGICZNIE MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ TWÓJ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE ZASTRZEŻONE MATERIAŁY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ CIEBIE ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB POBIERANIEM PRZEZ CIEBIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ LUB NA JAKIEJKOLWIEK STRONIE INTERNETOWEJ Z NIĄ POWIĄZANEJ.  
UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA ZE SPÓŁKĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI SPÓŁKA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA ZE SPÓŁKĄ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE NASZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW LUB ŻE STRONA INTERNETOWA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.  
SPÓŁKA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  
POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.  
Ograniczenie odpowiedzialności  
W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB DYREKTORZY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY INTERNETOWEJ, WSZELKICH STRON INTERNETOWYCH Z NIĄ POWIĄZANYCH, WSZELKICH TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB TAKICH INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB TAKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH, W TYM WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB KARNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRAŻENIA CIAŁA, BÓL I CIERPIENIE, CIERPIENIE EMOCJONALNE, UTRATA PRZYCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DZIAŁALNOŚCI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATA UŻYTKOWANIA, UTRATA WARTOŚCI FIRMY, UTRATA DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ SPOWODOWANE CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI MOŻNA JE PRZEWIDZIEĆ.  
POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.  
Zwolnienie z odpowiedzialności  
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Sklep, jego podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także jego i ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, nagrodami, stratami, kosztami, koszty lub opłaty (w tym uzasadnione honoraria prawników) wynikające z lub związane z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny, w tym między innymi z Wkładów użytkownika, korzystania z treści, usług i produktów Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania lub korzystania z jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny.  
Prawo właściwe i jurysdykcja  
Wszelkie kwestie związane z Witryną i niniejszymi Warunkami korzystania, a także wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne), będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej, bez nadawania mocy obowiązującej jakiemukolwiek wyborowi lub przepisowi kolizyjnemu (czy to Rzeczypospolitej Polskiej, czy jakiejkolwiek innej jurysdykcji).  
Wszelkie pozwy, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania lub Witryny lub z nimi związane będą wszczynane wyłącznie przed sądami polskimi, chociaż zachowujemy prawo do wniesienia pozwu, działania lub postępowania przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania w kraju zamieszkania użytkownika lub w innym odpowiednim kraju. Użytkownik zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do wykonywania jurysdykcji nad nim przez takie sądy oraz co do właściwości miejscowej takich sądów.  
Ograniczenie czasu na składanie roszczeń  
WSZELKIE PODSTAWY POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOŻESZ MIEĆ WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB STRONY INTERNETOWEJ LUB Z NIMI ZWIĄZANE, MUSZĄ ZOSTAĆ WSZCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA; W PRZECIWNYM RAZIE TAKA PODSTAWA POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA ULEGNIE TRWAŁEMU PRZEDAWNIENIU.  
Zrzeczenie się i rozdzielność  
Żadne zrzeczenie się przez Sklep jakiegokolwiek postanowienia lub warunku określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego postanowienia lub warunku ani za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia lub warunku, a jakiekolwiek zaniechanie przez Sklep dochodzenia prawa lub postanowienia na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.  
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy trybunał za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego zakresu, tak aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania pozostały w pełnej mocy.  
Całość Umowy  
Warunki Korzystania, nasza Polityka Prywatności i Warunki Sprzedaży stanowią jedyną i całkowitą umowę między Tobą a Sklepem w odniesieniu do Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do Witryny.  
Twoje uwagi i zastrzeżenia  
Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Magdalenę Palmer prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Palmer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 61/28, 52-233 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 8992473087, REGON: 022143490.  
Wszelkie zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich należy kierować do Administratora na adres: hello@movelle.store.  
Wszelkie inne informacje zwrotne, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inną komunikację związaną z Serwisem należy kierować do Administratora na adres: hello@movelle.store.